Visualització de contingut web

Quins servicis oferix?

Els servicis publicats en la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat es poden catalogar en dos grups de servicis, les característiques dels quals presenten diferències sensibles i que afecten el mode en què es consumixen els dits servicis, per tant, ens podem trobar:

  • Servicis de Verificació de Dades / Intermediació. Estos servicis fan referència a les capacitats de verificació que l'Administració (local, autonòmica i central) té per a evitar sol•licitar al ciutadà documentació que puga estar en el seu poder en el procés d'interacció entre ambdós.
  • Servicis Web Instrumentals. Estos servicis fan referència a servicis que permeten realitzar processos instrumentals a les distintes entitats de l'Administració pública en la seua gestió amb el ciutadà, com puguen ser notificacions, firma, etc.

Per a sol·licitar l'accés als servicis que proporciona la PAI, s'ha d'omplir el formulari de sol·licitud d'accés del servici que es desitja consultar i que podrà trobar en el seu apartat corresponent, firmar-ho digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a formularios_interoperabilidad@gva.es

 

Convé verificar la validació de la signatura de les sol·licituds dels serveis de l'estat en: https://valide.redsara.es/valide/

** Per a canviar en la PAI, el certicado de la seua aplicació per un altre certicado, utilitze un d'estos formularis en funció del servici utilitzat:

Visualització de contingut web

Serveis de verificació de dades

AEAT

Base de dades de Subvencions i Ajudes (BDNS)

Cadastre

CCAA (Consulta a totes les CCAAs que proporcionen aquests serveis, inclosa la GVA)

Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantil d'Espanya

Consell General de Notariat

CRUE

DGP (Direcció General de Policia)

DGT (Direcció General de Trànsit)

DGSFP (Direcció General d'Assegurances i fons de Pensions)

Educació

GVA (serveis específics de la GVA)

IMSERSO

INE

Institut Cervantes

INSS

Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació

Ministerio d'Hisenda

Ministeri d'Interior

Ministeri de Justícia

Ministeri de Política Territorial i Funció Pública