Visualització de contingut web

Com sol·licitar l'accés?

Quan, per requeriments del procediment gestionat, es requerix utilitzar un servici de verificació a través del Client PAI CV, ha de posar-se en contacte amb el Personal Administrador Delegat (PAD) del seu organisme perquè li habilite l'accés a l'aplicació.

En el procés d'alta, s'haurà de tindre identificada la següent informació, que serà necessària per a emplenar la documentació de sol·licitud d'accés:

  • Servici/s de verificació a consultar. Veure servicis de verificació disponibles en: https://pai.gva.es/va/que-servicios-ofrece
  • Codi, nom i descripció del Procediment per al qual es requerix consultar els servicis de verificació.

- Per als organismes integrats en el Sistema d'Informació Administrativa (SIA) del Ministeri, el codi serà el codi SIA del procediment.
- Per als organismes que encara no s'hagen integrat en el Sistema d'Informació Administrativa (SIA), el codi del procediment haurà d'anar precedit pel CIF de l'Organisme seguint el següent format (màxim 20 caràcters): [CIF] + '_' + [Codi procediment].

Per exemple: SXXXX_12345

  • Consentiment. Indicar si hi ha d'haver un consentiment exprés del ciutadà. (Indicar l'enllaç http del formulari o document adjunt)
  • Norma legal del procediment. (Nom i enllaç http o adjuntar document).
  • Articles de la norma legal on es requerix la informació a consultar.
  • Si hi ha caducitat o no; si n'hi ha, ha d'indicar-se la data.
  • Omplir el formulari de credencials d'usuari "Credencial usuari client"