Visualització de contingut web

Verificació i Consulta de Dades de Residència

Estos servicis són els encarregats de consultar a l'INE les dades d'empadronament d'un ciutadà per a aquells organismes que requerisquen un certificat d'empadronament d'un ciutadà. 

Per a la verificació de les dades de residència hi ha els servicis següents:

 • Servici de Verificació de Dades de Residència (àmbit)

Respon afirmativament o negativament si una persona residix dins d'un àmbit o àrea geogràfica determinada, delimitada per la província i/o el municipi en la data actual. No inclou cap referència temporal ni informació històrica.

Per a realitzar la consulta de les dades de residència d'un ciutadà serà obligatori indicar les següents dades:

 • Finalitat.
 • Documentació (DNI, NIE, NIF o Passaport) o nom, primer cognom i data de naixement.
 • Indicar, a través del camp "Español", si el ciutadà té o no nacionalitat espanyola.
 • Residència actual:  Comunitat autònoma i Província

Opcionalment es podran indicar les següents dades:

 • Expedient.
 • Segon cognom.
 • Residència actual. Municipi.
 • Dades de naixement.
  • Data.
  • País de naixement.
  • Si el país de naixement és Espanya. Comunitat autònoma, Província i Municipi.

 

Podeu consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servici:

 Contrato IntegraciónWS_VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO

 Códigos de error SOAPFAULT_SCSP

 EjemploVerificacionResidenciaAmbito.zip

 EjemploVerificacionResidenciaAmbitoAsincrono.zip


 

 • Servici de Consulta de Dades de Residència amb data de l'última variació

Inclou, sobre el servici de dades de residència estés, la data de l'última variació padronal vàlida (alta o modificació). No inclou informació històrica, ni relació de convivència. És a dir, no és possible a través d'este servici saber les dades de domicilis anteriors, ni les persones que conviuen en el mateix domicili que ell. La referència temporal inclosa, sí que permet conéixer la data en què el ciutadà va realitzar l'últim padró, i en la majoria dels casos, si es complixen els requisits de temps de residència en un domicili o zona geogràfica (regió, província, municipi).

Podeu consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servici:

 Contrato Integración WS_CONSULTA_DATOS_RESIDENCIA_FECHA

 Códigos de error SOAPFAULT_SCSP

 EjemploConsultaResidenciaFecha.zip

 EjemploConsultaResidenciaFechaAsincrona.zip

Per a interaccionar amb la Plataforma i consumir estos servicis consulte els apartats relatius a Protocol d'Actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés als dits servicis haurà d'omplir el següent formulari, firmar-ho digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a formularios_interoperabilidad@gva.es.

Verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

 Formulari Sol·licitud Accés

 Plantilla Procediments Administratius