Visualització de contingut web

Servicis de Títols Universitaris i no Universitaris

El Ministeri d'Educació, proporciona els servicis que s'indiquen a continuació:

 • Consulta de Títols NO Universitaris (Consulta per Documentació).
 • Consulta de Títols Universitaris (Consulta per Documentació).
 • Consulta de Títols NO Universitaris (Consulta per Dades Filiació).
 • Consulta de Títols Universitaris (Consulta per Dades Filiació).

Estos servicis arrepleguen els títols oficials registrats per a un ciutadà. En el cas dels títols universitaris és necessari haver pagat la Taxa d'Expedició perquè el servici mostre la informació relativa al títol.

La qualitat de les dades és variables segons titulacions. Actualment només es garantix des de 1991.

 • Consulta de Títols NO Universitaris (Consulta per Documentació), proporciona una llista amb els títols no universitaris del ciutadà consultat, on s'indica per a cada un d'ells:

1. Dades del centre

 • Centre
 • Codi de Centre
 • Codi de Província
 • Província

2. Dades del titule

 • Codi de Titulació
 • Titulació
 • Codi de Tipus de Títol
 • Tipus de títol
 • Tipus d'estudis a què pertany el títol
 • Nivell del títol
 • Data Finalització dels estudis conduents al títol obtingut
 • Data d'expedició del títol
 • Codi del País d'Expedició
 • País d'Expedició
 • Número de registre autonòmic
 • Número de registre assignat pel MEC
 • Número d'Orde del Llibre en què figura el Registre Oficial
 • Número de llibre en què figura el Registre Oficial
 • Número de foli del llibre en què figura el Registre Oficial

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servici:

Contrato Integración WS_CONSULTA_TITULOS_NO_UNIVERSITARIOS

 

 • Consulta de Títols Universitaris (Consulta per Documentació), proporciona una llista amb els títols universitaris del ciutadà consultat, on s'indica per a cada un d'ells:

1. Dades del centre:

 • Codi d'Universitat
 • Universitat
 • Codi Centre
 • Centre
 • Codi Província
 • Província

2. Dades del títol:

 • Codi de la titulació
 • Titulació
 • Codi del tipus de títol
 • Tipus de títol
 • Data de finalització
 • Data d'Expedició
 • Codi del País d'Expedició
 • País d'Expedició
 • Número de Títol
 • Registre universitari 

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servici:

Contrato Integración WS_CONSULTA_TITULOS_UNIVERSITARIOS

 

 • Consulta de Títols NO Universitaris (Consulta per Dades Filiació), proporciona una llista amb els titulars i els seus títols no universitaris coincidents amb la consulta realitzada, on s'indica per a cada un d'ellsListado de Títulos NO Universitarios:

1. Dades del centre

 • Centre
 • Codi de Centre
 • Codi de Província
 • Província

2. Dades del titule

 • Codi de Titulació
 • Titulació
 • Codi de Tipus de Títol
 • Tipus de títol
 • Tipus d'estudis a què pertany el títol
 • Nivell del títol
 • Data Finalització dels estudis conduents al títol obtingut
 • Data d'expedició del títol
 • Codi del País d'Expedició
 • País d'Expedició
 • Número de registre autonòmic
 • Número de registre assignat pel MEC
 • Número d'Orde del Llibre en què figura el Registre Oficial
 • Número de llibre en què figura el Registre Oficial
 • Número de foli del llibre en què figura el Registre Oficial

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servici:

Contrato Integración WS_CONSULTA_LISTADO_TITULOS_NO_UNIVERSITARIOS

 

 • Consulta de Títols Universitaris (Consulta per Dades Filiació), proporciona una llista amb els titulars i els seus títols universitaris coincidents amb la consulta realitzada, on s'indica per a cada un d'ells:

1. Dades del centre:

 • Codi d'Universitat
 • Universitat
 • Codi Centre
 • Centre
 • Codi Província
 • Província

2. Dades del títol:

 • Codi de la titulació
 • Titulació
 • Codi del tipus de títol
 • Tipus de títol
 • Data de finalització
 • Data d'Expedició
 • Codi del País d'Expedició
 • País d'Expedició
 • Número de Títol
 • Registre universitari 

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servici:

Contrato Integración WS_CONSULTA_LISTADO_TITULOS_UNIVERSITARIOS

 

 Códigos de error SOAPFAULT_SCSP

Per a interaccionar amb la Plataforma i consumir estos servicis consulte els apartats relatius a Protocol d'Actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés als dits servicis haurà d'omplir el següent formulari, firmar-ho digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a formularios_interoperabilidad@gva.es.

Verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

 Formulari Sol·licitud Accés

 Plantilla Procediments Administratius

 

Veure documentació annexa:

PI_Procedimiento_a_Incluir_En_Consulta_Titulaciones_Oficiales.pdf

Códigos Titulaciones No Universitarias

Estudios Universitarios PRE-Bolonia

Titulaciones homologaciones

Titulaciones libros manuscritos