Visualització de contingut web

Servicio de datos de Desempleo

Els servicis que proporciona el Servici Públic d'Ocupació Estatal, SPEE-INEM, permeten consultar els servicis següents :

 • Consultar la Situació Actual de Desocupació, encarregat d'obtindre la informació de situació actual de prestacions percebudes per un desocupat. El servici proporciona:

  • El tipus de prestació rebuda pel ciutadà.
  • La situació de la dita prestació (ALTA o BAIXA).
  • Les dates d'inici i fi de la situació actual del dret.
  • El nombre total de dies reconeguts sobre el dret total.
  • El nombre de dies consumits.
  • La Base reguladora diària.
  • La Base de contingències comunes.
  • Els indicadors de retenció judicial, embargament i Cobrament indegut.

Pot consultar la documentació següent per a obtindre més informació del servici:

 Contrato Integración WS_CONSULTA_SITUACION_ACTUAL_DESEMPLEO

 Códigos de error SOAPFAULT_SCSP

 EjemploCertificadoDatosDesempleo.zip

 EjemploCertificadoDatosDesempleoAsincrona.zip

 • Consulta d'Imports Actuals, encarregat de consultar els imports de les prestacions actualment percebudes per un desocupat, proporcionant:
  • El tipus de prestació o subsidi de l'últim dret reconegut.
  • La data d'inici i fi de la situació actual del dret.
  • La Base Reguladora diària.
  • La Quantia de l'import brut.
  • L'import de la quota fixa del REASS.
  • L'import de la retenció a l'efecte de IRPF.
  • L'import del descompte de la seguretat social.

Pot consultar la documentació següent per a obtindre més informació del servici:

 Contrato Integración WS_CONSULTA_IMPORTES_PRESTACIONES_PERCIBIDAS_FECHA_ACTUAL

 Códigos de error SOAPFAULT_SCSP

 EjemploCertificadoImportesActuales.zip

 EjemploCertificadoimportesActualesAsincrona.zip

 • Consulta d'Imports per Període, encarregat de: consultar les prestacions percebudes per un desocupat durant un període de temps determinat. El període requerit no podrà distar de més 5 anys des de la data actual ni suposar un període major a un any. El servici proporciona la informació següent:
  • La data d'inici i fi de la situació actual del dret.
  • La Quantia de l'import brut.
  • L'import de la quota fixa del REASS.
  • L'import de la retenció a l'efecte de IRPF.
  • L'import del descompte de la seguretat social.

Pot consultar la documentació següent per a obtindre més informació del servici:

 Contrato Integración WS_CONSULTA_IMPORTES_PRESTACIONES_PERCIBIDAS_PERIODO

 Códigos de error SOAPFAULT_SCSP

 EjemploCertificadoImportesPeriodos.zip

 EjemploCertificadoimportesPeriodosAsincrona.zip

Per a interaccionar amb la Plataforma i consumir estos servicis consulte els apartats relatius a Protocol d'Actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés als dits servicis haurà d'omplir el següent formulari, firmar-ho digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a formularios_interoperabilidad@gva.es.

Verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

 Formulari Sol·licitud Accés

 Plantilla Procediments Administratius

 

Veure documentació annexa:

 Tipos de prestaciones