Visualització de contingut web

Servici de consulta de títol de família nombrosa CCAA

El servei de Consulta de Títol de Família Nombrosa és un servei oferit per totes les Comunitats Autònomes, que permet obtindre informació d'un Títol de Família Nombrosa de totes les CCAA, incloent la pròpia Comunitat Valenciana.

Per a realitzar una consulta a aquest servei serà necessari indicar un dels següents conjunts de dades:

 • Tipus de documentació i documentació.
 • Nom, Cognom1 i Data de Naixement.

 

Aquest servei proporciona una llista amb la següent informació en relació a les dades del certificat consultat:

 • Títol de família nombrosa.
 • Codi de Comunitat Autònoma: Element per a indicar la CCAA en la qual resideix el títol de família nombrosa a consultar. S'utilitzaran els codis INE de Comunitats Autònomes.
 • Número de Títol: Element que conté el codi del títol de família nombrosa.
 • Categoria: Element que conté la categoria de família nombrosa. Aquest element pot contindre el valor G (GENERAL) o E (ESPECIAL).
 • Titule Vigent: Element que conté el resultat de la verificació. Valors que pot prendre :
 • S, quan el títol existeix i està vigent.
 • N, quan el títol o no existeix o no està vigent.
 • Data d'expedició. Element que conté la Data d'Expedició del títol de Família Nombrosa.
 • Data de caducitat: Element que conté la data vàlida o data de vigència del títol de família nombrosa.
 • Nombre de fills: Element que conté el nombre de fills que té la família per a la qual s'ha consultat el títol.
 • Llista de beneficiaris. Conté la llista de beneficiaris del títol de família nombrosa consultat.
 • Tipo de documentació: Els valors que podrà prendre són NIF, NIE, DNI o Passaport.
 • Documentació: Número de document segons el tipus de documentació.
 • Data de naixement: Element que conté la data de naixement del beneficiari.
 • Nom: Element que conté el Nom del beneficiari del títol de família nombrosa.
 • Cognom1: Element que conté el primer cognom del beneficiari del títol de família nombrosa.
 • Cognom2: Element que conté el segon cognom del beneficiari del títol de família nombrosa.
 • Titular: Element que conté la indicació de si el beneficiari és Titular del títol de família nombrosa o no. Els valors possibles són S o N.

 

Pot consultar la documentació següent per a obtindre més informació del servici:

  Contrato Integración WS_CONSULTA_TITULO_FAMILIAS_NUMEROSAS_CCAA

  Códigos de error SOAPFAULT_SCSP

  EjemploFamiliaNumerosaCCAA.zip

 

Per a interaccionar amb la Plataforma i consumir estos servicis consulte els apartats relatius a Protocol d'Actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés als dits servicis haurà d'omplir el següent formulari, firmar-ho digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a formularios_interoperabilidad@gva.es.

Verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

 Formulari Sol·licitud Accés

 Plantilla Procediments Administratius