Visualització de contingut web

Servici de consulta d'estar inscrit en el registre central de personal

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública posa a la disposició dels organismes públics el Servei de consulta d'Estar Inscrit en el Registre Central de Personal, que ofereix la possibilitat de consultar en el Registre Central de Personal, si un ciutadà és empleat públic de l'Administració General de l'Estat i, per tant, està inscrit en el Registre Central de Personal. Per a conéixer més detalls sobre l'àmbit subjectiu del Registre Central de Personal, haurà de revisar-se el Reial decret 2073/1999, de 30 de desembre, pel qual es modifica el Reglament del Registre Central de Personal i les normes de coordinació amb els de les restants AAPP (BOE 18/01/2000).

En aquells casos en els quals la consulta siga satisfactòria, la informació que retornarà el servei és la següent:

  • Documentació: NIF o NIE.
  • Nom complet: nom, primer cognom i segon cognom.
  • Estat del resultat: codi i text (Literal error) del resultat.

 

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servei:

 Contrato Integración WS_CONSULTA_INSCRITO_REGISTRO_CENTRAL_PERSONAL

 Códigos de error SOAPFAULT_SCSP

 EjemploConsultaInscritoRegistroCentralDePersonal.zip

 EjemploConsultaInscritoRegistroCentralDePersonalAsincrona.zip

Per a interaccionar amb la Plataforma i consumir estos servicis consulte els apartats relatius a Protocol d'Actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés als dits servicis haurà d'omplir el següent formulari, firmar-ho digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a formularios_interoperabilidad@gva.es.

Verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

 Formulari Sol·licitud Accés

 Plantilla Procediments Administratius