Visualització de contingut web

Servici de Consulta de Matrimoni

El Ministeri de Justícia proporciona el servei de Consulta de Matrimoni.

Per a realitzar una consulta a aquest servei seran necessaris les següents dades del ciutadà:

 Nom, Primer Cognom, Segon Cognom i Data de fet registral, indicar sí el ciutadà a consultar té o no segon cognom i un dels següents grups de dades:

 • Grup I: Documentació del ciutadà.
 • Grup II: Població en la qual va tindre lloc el naixement i data de naixement.
 • Grup III: Registre civil, Tom i Pàgina en els quals està registrat el naixement.

 Aquest servei proporciona la següent informació en relació al matrimoni del ciutadà consultat:

 • Dades del fet registral.
 • Data en la qual va tindre lloc el matrimoni.
 • Població en la qual va tindre lloc el matrimoni.
 • País en el qual va tindre lloc el matrimoni.
 • Dades registrals.
 • Codi del registre civil.
 • Tom del registre.
 • Pàgina.
 • Dades dels cònjuges.
 • Document identificatiu.
 • Nom.
 • Primer cognom.
 • Segon cognom.
 • Sexe.
 • Data de naixement.
 • Data en la qual s'envia la resposta a la consulta realitzada.

IMPORTANT: Només es podrà obtindre informació sobre inscripcions realitzades a partir de l'any 1950.

IMPORTANT: Des de l'any 2009 estan informatitzats tots els RRCC principals (431) i el RC Central. Posteriorment, es va abordar la informatització dels Registres Civils delegats (Jutjats de pau).

En aquest projecte d'informatització estan informatitzats (treballant amb l'aplicació Inforeg) 3.155 Jutjats de pau, d'un total de 7.677.

El termini estimatiu de finalització i inclusió de tots els jutjats de pau era finals de 2013, si bé és una dada orientativa ja que molts registres Civils (els més xicotets) no s'han informatitzat.

 

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servici:

 Contrato Integración WS_CONSULTA_MATRIMONIO

 Códigos de error SOAPFAULT_SCSP

 Ejemplo_Consulta_Matrimonio.zip

 Ejemplo_Consulta_Matrimonio_Asincrono.zip

 

Per a interaccionar amb la Plataforma i consumir estos servicis consulte els apartats relatius a Protocol d'Actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés als dits servicis haurà d'omplir el següent formulari, firmar-ho digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a formularios_interoperabilidad@gva.es.

Verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

 Formulari Sol·licitud Accés

 Plantilla Procediments Administratius

S'inclou a continuació documentació addicional del servici:

 REGISTROS CIVILES CONSULADOS

 REGISTROS CIVILES INFORMATIZADOS