Visualització de contingut web

Servei de Consulta d'Inexistència d'Antecedents Penals per Documentació

El Ministeri de Justícia ofereix el servei de Consulta d'Inexistència d'Antecedents Penals per Documentació. Este servei NO indica si un ciutadà té antecedents penals, si no que proporciona informació de si el Ciutadà consultat NO té antecedents. Penals o si per contra existeix una possibilitat que el ciutadà tinga antecedents per existir una possible coincidència, en aquest cas el Ciutadà ha de sol·licitar presencialment un certificat.

IMPORTANT: El servei no permet consultes per a ciutadans nascuts amb anterioritat a 1920.

IMPORTANT: El servei no permet la consulta per ciutadans menors d'edat.

IMPORTANT: El servei no permet consultes per Passaports.

 

1. S'obté dades de les sentències fermes dictades en el territori nacional espanyol siga com siga la nacionalitat del condemnat.

2. S'obtenen dades de les sentències fermes dictades en altres països Europeus (països amb els quals existeix convingut d'intercanvi d'informació via sistema ECRIS) contra ciutadans de nacionalitat Espanyola i notificades a Espanya.

3. Si es consulta per ciutadà estranger, només es proporcionen sentències Espanyoles.

 

Països inclosos en el sistema ECRIS:

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Txèquia, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Polònia, Regne Unit, Romania i Suècia.

 

Aquest servei permet acreditar la manca d'antecedent penals d'un ciutadà.

 

Per a realitzar una consulta a aquest servei no serà necessari indicar totes les dades de filiació del ciutadà que són necessaris en una consulta al servei ‘Consulta d'inexistència de delictes penals per dades de filiació' (nom, primer cognom, segon cognom, nacionalitat, data naixement, localitat de naixement, etc.) sinó que aquestes dades s'obtindran mitjançant una consulta interna al servei de consulta de dades d'identitat de la policia.

 

Les dades obligatòries a indicar en la consulta són les següents dades:

  • Finalitat.
  • Documentació: DNI o NIE.
  • Primer cognom.

Opcionalment es podran indicar les següents dades:

  • Número d'expedient.
  • Nom.
  • Segon cognom.
  • Email. Actualment Justícia no fa ús d'aquesta dada però en el futur podria emprar-ho com a via per a posar-se en contacte amb el ciutadà.
  • Telèfon. Actualment Justícia no fa ús d'aquesta dada però en el futur podria emprar-ho com a via per a posar-se en contacte amb el ciutadà.

 

Per a aquells casos en els quals el servei no siga capaç de determinar si amb les dades de filiació proporcionats existeixen o no antecedents penals i per a aquells casos en els quals si existisquen, la resposta del servei indicarà que el ciutadà ha de sol·licitar el seu certificat de forma presencial.

 

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servei:

 Contrato Integración WS_CONSULTA_INEXISTENCIA_ANTECEDENTES_PENALES_JUSTICIA_DOCUMENTACION

 Códigos de error SOAPFAULT_SCSP

 EjemploConsultaInexistenciaAntecedentesPenalesDocumentacion.zip

 EjemploConsultaInexistenciaAntecedentesPenalesDocumentacionAsincrona.zip

Per a interaccionar amb la Plataforma i consumir estos servicis consulte els apartats relatius a Protocol d'Actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés als dits servicis haurà d'omplir el següent formulari, firmar-ho digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a formularios_interoperabilidad@gva.es.

Verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

 Formulari Sol·licitud Accés

 Plantilla Procediments Administratius