Visualització de contingut web

Servei de Consulta d'Inexistència d’Antecedents Penals per Dades de Filiació

El Ministeri de Justícia ofereix el servei de Consulta d'Inexistència d'Antecedents Penals per Dades de Filiació. Aquest servei NO indica si un ciutadà té antecedents penals, si no que proporciona informació de si el Ciutadà consultat NO té antecedents. Penals o si per contra existeix una possibilitat que el ciutadà tinga antecedents per existir una possible coincidència, en aquest cas el Ciutadà ha de sol·licitar presencialment un certificat.

IMPORTANT: El servei no permet consultes per a ciutadans nascuts amb anterioritat a 1920.

IMPORTANT: El servei no permet la consulta per ciutadans menors d'edat.

1. S'obté dades de les sentències fermes dictades en el territori nacional espanyol siga com siga la nacionalitat del condemnat.

2. S'obtenen dades de les sentències fermes dictades en altres països Europeus (països amb els quals existeix convingut d'intercanvi d'informació via sistema ECRIS) contra ciutadans de nacionalitat Espanyola i notificades a Espanya.

3. Si es consulta per ciutadà estranger, només es proporcionen sentències Espanyoles.

Països inclosos en el sistema ECRIS:

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Txèquia, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Polònia, Regne Unit, Romania i Suècia.

 

Aquest servei permet acreditar la manca d'antecedent penals d'un ciutadà.

Per a realitzar la consulta d'inexistència d'antecedents penals d'un ciutadà serà obligatori indicar les següents dades:

 • Finalitat de la consulta.
 • Documentació.
 • Nom.
 • Primer cognom.
 • País de nacionalitat.
 • Si el país de nacionalitat és 'Espanya' serà obligatori indicar el nom d'un dels progenitors, nom de la mare o nom del pare.
 • Data de naixement. Si no coneix la data exacta de naixement podrà especificar solament el mes i l'any, sent obligatori almenys aquest últim.
 • País de naixement.
 • Si el país de naixement és 'Espanya' seran obligatoris les següents dades:
 • Comunitat autònoma.
 • Província.
 • Municipi.
 • Si el país de naixement no és 'Espanya' serà obligatori la següent dada:
 • Nom de la població de naixement.

 

Opcionalment es podran indicar les següents dades:

 • Número d'expedient.
 • Segon cognom.
 • Email. Actualment Justícia no fa ús d'aquesta dada però en el futur podria emprar-ho com a via per a posar-se en contacte amb el ciutadà.
 • Telèfon. Actualment Justícia no fa ús d'aquesta dada però en el futur podria emprar-ho com a via per a posar-se en contacte amb el ciutadà.

 

Per a aquells casos en els quals el servei no siga capaç de determinar si amb les dades de filiació proporcionats existeixen o no antecedents penals i per a aquells casos en els quals si existisquen, la resposta del servei indicarà que el ciutadà ha de sol·licitar el seu certificat de forma presencial.

 

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servei:

 Contrato Integración WS_CONSULTA_INEXISTENCIA_ANTECEDENTES_PENALES_JUSTICIA

 Códigos de error SOAPFAULT_SCSP

 EjemploConsultaInexistenciaAntecedentesPenales.zip

 EjemploConsultaInexistenciaAntecedentesPenalesAsincrona.zip

Per a interaccionar amb la Plataforma i consumir estos servicis consulte els apartats relatius a Protocol d'Actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés als dits servicis haurà d'omplir el següent formulari, firmar-ho digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a formularios_interoperabilidad@gva.es.

Verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

 Formulari Sol·licitud Accés

 Plantilla Procediments Administratius