Visualització de contingut web

Protocol d'Actuació

L'Administració General del Estat, entitats locals, comunitats autònomes poden participar en la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat de la Comunitat Valenciana amb un dels rols següents:

 • Consumint servicis existents.
 • Proveint servicis.

Consumidor de servicis, (o cessionari segons l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat – Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Protocols d'Intermediació de Dades), és l'entitat que decidix consumir un servici concret.

Les entitats per a consumir els servicis de la plataforma hauran de generar una petició, respectant les regles establides pel proveïdor del servici i la plataforma, una vegada processada, la plataforma els tornarà la resposta.

Proveïdor de servicis, (o cedent segons l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat – Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Protocols d'Intermediació de Dades), és l'entitat/entitats que oferixen un servici a tercers.

 

Consumir un servici

Es definix a continuació el procediment que s'ha de seguir per al consum de servicis per part de les entitats que requerisquen fer ús d'un servici publicat en la PAI.

El cicle de consum complet és el següent:

Cicle de consum

Les activitats concretes d'un consumidor estan orientades a:

 • Consum del servici en preproducció, documentació disponible, autorització, execució i prova.
 • Consum del servici en producció, autorització, i posada en producció.

A continuació s'oferix un document que resumix els passos necessaris per a sol•licitar el consum d'un servici. S'ha d'indicar que els passos que a continuació es detallen poden variar depenent del servici consumit, pel fet que el proveïdor del servici pot establir necessitats addicionals per a l'aprovació d'aplicacions consumidores. En qualsevol cas la DGTI actuarà com a mediador per a l'aprovació dels requisits.

 PROCEDIMIENTO_AUTORIZACION_CONSUMO_SERVICIOS.pdf

 

Proveïr un servici

La Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat té com a objectiu posar a l'abast d'aquells organismes que ho desitgen, un mitjà que permeta comunicar i intercanviar informació entre aplicacions, a fi de millorar la seua col•laboració.

Proveir un servici a la plataforma significa afegir un servici per a posar-lo a disposició de qualsevol entitat per al seu consum. Partint d'este principi, com major siga l'aportació de servicis per part de l'Administració General de l'Estat, entitats locals, comunitats autònomes... , major serà el valor afegit aportat per la plataforma.

Els beneficis d'afegir servicis en la plataforma són diversos:

 • Benefici per al ciutadà:
  • Enriquir el catàleg de servicis disponibles.
  • Augmentar en quantitat i qualitat la informació oferida per l'Administració.
  • Satisfer en major grau la varietat de necessitats exigides pel ciutadà.
 • Beneficis per a l'Administració:
  • Fomentar i incrementar la relació entre ciutadà i Administració.
  • Posicionar l'Administració Electrònica com a referència en la prestació de servicis web.