Visualització de contingut web

Procediment per a consum de serveis de verificació

Atés l'Article 28.2 de la Llei 39/2015 de l'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
"…
2.  Els interessats tenen dret a no aportar documents que ja es troben en poder de l'Administració actuant o hagen sigut elaborats per qualsevol altra Administració. L'administració actuant podrà consultar o recaptar aquests documents llevat que l'interessat s'oposara a això. No cabrà l'oposició quan l'aportació del document s'exigira en el marc de l'exercici de potestats sancionadores o d'inspecció.
Les Administracions Públiques hauran de recaptar els documents electrònicament a través de les seues xarxes corporatives o mitjançant consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte.
Quan es tracte d'informes preceptius ja elaborats per un òrgan administratiu diferent al que tramita el procediment, estos hauran de ser remesos en el termini de deu dies a comptar des de la seua sol·licitud. Complit este termini, s'informarà l'interessat que pot aportar este informe o esperar a la seua remissió per l'òrgan competent.
…"
 
Per a poder recaptar electrònicament esta informació a la qual fa referència la normativa, la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat (PAI), que està disponible per a totes les Conselleries i Organismes dependents de la Generalitat, així com per a Entitats Locals de la Comunitat Valenciana i altres Administracions Públiques de l'Estat i Comunitats Autònomes, ofereix els serveis de verificació de dades.
 
A continuació es mostra el procediment a seguir per a fer ús d'aquests serveis:
 
 
1.  Atenent a tot l'anterior, resulta necessari com a primer pas, que el gestor del Sistema d'Informació analitze quina documentació/informació se sol·licita a la persona interessada per a la gestió del procediment.
 
2.  Per a poder consumir els serveis de verificació disponibles en la PAI, és necessari que la normativa que regula el procediment, justifique el consum d'estos, perquè en sol·licitar l'accés a l'organisme cedent de les dades, este done el consentiment. 
En cas que la normativa que regula el procediment, no justifique l'accés a la informació, l'organisme cedent no autoritzarà l'accés i, per tant, no es podrà obtindre aquesta informació per mitjans electrònics. 
 
3.  Una vegada revisat el procediment, per a saber si la documentació/informació que se sol·licita a la persona interessada pot obtindre's per mitjans electrònics, es consultarà el llistat de serveis de verificació de dades dels quals disposa la PAI publicats en el Portal de la PAI de la GVA en l'apartat "Quins serveis ofereix?".
 
4.  Addicionalment a la normativa, i atés l'Art. 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per a poder consultar electrònicament aquesta informació/documentació, és requisit indispensable
 • Informar en tot moment a la persona interessada que es consultaran les dades necessàries, tal com es reflecteix en la normativa pertinent, oferint-li en tot moment la possibilitat de manifestar l'oposició motivada a la consulta d'estos.
 • Recollir l'autorització expressa, per part de la persona interessada, per a l'accés a les dades tributàries si correspon i
 • Informar-lo addicionalment d'on pot exercir el seu dret a oposició (motivada) a la consulta de la resta de dades 

En els procediments iniciats d'ofici, han d'estar emparades les consultes per una LLEI ja que no es té la possibilitat ni de consentiment ni d'oposició, ja que totes dues opcions han de ser explicites i mai generals. 

A continuació es mostra un exemple de com es reflecteixen estos apartats en un formulari imprés i de tramitació telemàtica
 
5.  Arribats a este punt, si no es disposa d'un Sistema d'Informació que puga integrar-se amb la capa de serveis web que s'ofereixen, la PAI disposa d'un frontal web que permet fer consultes a aquests serveis de verificació: Client de la PAI
 
Per a poder sol·licitar accés a este frontal web és necessari posar-se en contacte amb l'Administrador Delegat del seu organisme. El gestor haurà d'identificar la informació indicada en l'apartat, Com sol·licitar l'accés?, per a poder emplenar la documentació de sol·licitud d'accés. 
 
6.  Si es disposa d'una aplicació de tramitació, es pot realitzar la integració de la mateixa amb la capa de serveis que ofereix cadascun dels serveis de verificació.
Per a sol·licitar el consum d'estos serveis és necessari emplenar diversos formularis que poden trobar-se en la pàgina de descripció pròpia de cada servei, accessibles des de l'apartat "Serveis de verificació", i remetre'ls a formularis_interoperabilidad@gva.es
 
En la majoria dels casos, encara que no en tots, ja que alguns serveis disposen de formularis propis, es requereix emplenar:
 • Sol·licitud d'accés
  • Formulari que s'emplena per a sol·licitar l'accés a l'organisme emissor de la informació (organisme cedent) i que ha d'anar signat electrònicament pel titular de l'òrgan sol·licitant (responsable funcional que té competències en el procediment que consulta les dades, amb rang de Subdirector, equivalent o superior; en el cas de l'AEAT, la signatura ha de ser amb rang de Director General o superior).
  • En els serveis de verificació de l'AEAT, es requereix que el formulari de sol·licitud d'accés siga signat en primer lloc pel titular de l'òrgan sol·licitant, (amb rang de Director General o Superior), i en segon lloc per l'Interlocutor  Únic de la Generalitat Valenciana  (Directora General de l'ATV). Seguint instruccions de l'AEAT, l'Interlocutor Únic (l'ATV) s'encarregarà de la gestió de la sol·licitud amb l'AEAT.
  • S'emplena una sol·licitud per cada cedent incloent en ella els serveis a consultar. 
 • Plantilla de procediments administratiu:
  • Fulla que recull la llista de procediments i la normativa associada que justifica la sol·licitud de la consulta, entre altres dades.
  • En una mateixa fulla es pot recopilar la informació relacionada amb diverses sol·licituds d'accés diferents requerides per a la gestió d'un mateix procediment.
 
Per a més detall, consultar el següent document: PROCEDIMENT_AUTORIZACION_CONSUM_SERVEIS.pdf