Visualització de contingut web

Preguntes freqüents

Consultes d'administradors delegats

 

¿Qué servicios de verificación puedo consultar a través del Cliente Ligero de la PAI?

En la Taula de cedents i serveis de verificació de dades Taula Certificats Serveis pot consultar els serveis que s'ofereixen en el Client Lleuger de la PAI.

Si vol consultar informació detallada d'un servei, pot accedir a Quins serveis ofereix?  i buscar el servei que vol consultar.


Què he de fer si no puc donar d'alta un usuari al Client Lleuger de la PAI perquè el seu DNI ja existeix?

Si no és possible donar d'alta un usuari perquè el seu DNI ja existeix, és perquè l'usuari ja era usuari en un altre organisme.

 • Cal sol·licitar la BAIXA al Client, a l'administrador de Conselleria sortint.
 • L'administrador de Conselleria sortint ha de tramitar el Formulari Sol·licitud Alta Usuaris Client, signada pel responsable de la Conselleria sortint amb l'opció BAIXA de l'usuari.
 • Una vegada rebuda l'autorització, l'administrador de Conselleria sortint ha de donar l'usuari de BAIXA al Client.
 • L'administrador de la nova Conselleria ja pot donar d'alta el nou usuari.

Com puc ser administrador delegat?

Per a ser Administrador Delegado debe remitir el Formulario Solicitud Alta Administrador Delegado,  con firma electrónica del interesado y del titular del órgano, a la cuenta de correo formularios_interoperabilidad@gva.es.

En la siguiente página Información para el Administrador Delegado se detallan las tareas que debe realizar el Administrador Delegado

Para acceder, pulse el botón de Ayuda al Administrador Delegado, si desconoce la contraseña de acceso puede solicitarla a la cuenta de correo formularios_interoperabilidad@gva.es

Observaciones: al entrar en ayuda del administrador delegado se abrirá una ventana solicitando la contraseña de acceso. Compruebe que su navegador no ha abierto un mensaje pop-up bloqueando el acceso.


Preguntes freqüents (2)

 

Consultes d'usuaris finals

Com puc sol·licitar l'accés a un servei del Client Lleuger de la PAI?

L'accés al Client requereix la prèvia autorització per part del titular de l'òrgan encarregat del procediment administratiu.
 
Per a sol·licitar l'accés a un servei contacte amb el seu Administrador Delegat per a verificar que té autorització d'accés o tramitar la seua autorització.

Quins tipus d'errors ens podem trobar en accedir a l'aplicació?

A causa de l'existència de dades sensibles, per a accedir al client lleuger, l'usuari s'ha d'autenticar mitjançant un certificat electrònic. En l'accés poden donar-se els següents errors:

 • El certificat digital associat a la persona no està instal·lat en el navegador, i s'intenta entrar a l'aplicació per HTTPS.

Telefonar al 985300.

 • El certificat que s'utilitza no és un certificat vàlid per estar caducat, revocat o no ser reconegut per @signatura.

Sol·licitar nou certificat a la ACCV: CERTIFICAT DE CIUTADÀ EN SUPORT PROGRAMARI

 • No hi ha connexió amb @Signatura. @Signatura és la solució tecnològica de la Plataforma de validació i signatura electrònica del MINHAP

Tornar a intentar passats uns minuts.

 • L'usuari associat al certificat que ha utilitzat per a l'autenticació no ha sigut donat d'alta en l'aplicació.

Contactar amb l'administrador delegat del seu Organisme: Taula d'Administradors Delegats


Quins errors més freqüents ens podem trobar en la resposta d'un servei?

 • 0101 - Error en contactar amb servei Extern

Torne a intentar l'operació passats uns minuts

 • 0242 - Error de BackOffice

Reporte la incidència a esirca_interoperabilidad@gva.es

 • 0301 - Organisme no autoritzat

Reporte la incidència al seu Administrador Delegat

 • 0401 - L'estructura del fitxer rebut no correspon amb l'esquema

Reporte la incidència a esirca_interoperabilidad@gva.es


És necessari realitzar algun tipus de tràmit poder consultar un servei?

 • Les autoritzacions per a consultar un servei han d'estar aprovades pel cedent de la informació. Les autoritzacions sempre es basen en un procediment administratiu en la qual la norma legal justifique la necessitat de consultar les dades.
 • És el titular de l'òrgan responsable del procediment administratiu que sol·licita l'autorització, qui delega l'autorització als usuaris mitjançant el formulari d'alta d'usuaris.
 • Els administradors delegats de les Conselleries són els gestors de l'aplicació encarregats de l'alta d'usuaris, de l'alta dels procediments administratius i de l'assignació dels serveis a cada procediment i als usuaris.
 • Quan l'administrador delegat rep l'autorització d'alta d'usuaris, pot procedir a l'alta d'usuaris en l'aplicació i habilitar la consulta.

Quin tipus de peticions puc fer? D'una en una o consultes massives?

Depenent del servei que es consulta, es poden fer les consultes de les següents formes:

 • Consultes síncrones. En enviar una petició rebem una resposta en el moment.
 • Consultes síncrones massives. És possible consultar múltiples registres usant la plantilla Excel que pot descarregar dins de la pestanya "Lot peticions síncrones". Existeix un nombre màxim de registres que es pot incloure en la plantilla, aquest número s'indica en la pàgina del servei que està consultant.
 • Consultes asíncrones. Aquesta opció estarà disponible quan l'emissor del servei no puga proporcionar en el moment una resposta a la consulta realitzada. En aquest cas, quan l'emissor reba la petició confirmarà la recepció i indicarà un 'Temps estimat de resposta' transcorregut el qual, a través del menú "Respostes asíncrones", l'usuari podrà sol·licitar la resposta.
 • Consultes asíncrones massives. És possible consultar múltiples registres usant la plantilla Excel que pot descarregar dins de la pestanya "Múltiples peticions". Existeix un nombre màxim de registres que es pot incloure en la plantilla, aquest número s'indica en la pàgina del servei que està consultant.

Com funciona l'aplicació? Com puc consultar els serveis?

Atenent el perfil de cada usuari, dins de l'aplicació es disposa d'un Manual d'Ajuda que es troba dins de la pestanya "Informació"

 

 


Com s'accedeix al client lleuger de la PAI?

 • Tindre un certificat digital suportat per @Signatura.
 • Tindre instal·lat un navegador web.
 • Estar donat d'alta en l'aplicació.
 • Per al personal d'organismes externs de la GVA i organismes dependents de la GVA amb CIF propi accedir a l'aplicació mitjançant l'enllaç:

Client Lleuger de la PAI_CV


Què és un servei de verificació?

Els serveis de verificació fan referència a les capacitats de verificació que l'Administració, (local, autonòmica i central), té per a evitar sol·licitar al ciutadà documentació que puga obrar en el seu poder en el procés d'interacció entre tots dos.


Què és el Client Lleuger de la PAI?

El Client lleuger SCSP és una aplicació desenvolupada pel Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, alineada amb la llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques per donar compliment als drets reconeguts a l'article 28.2, que permet que el ciutadà no hagi d'aportar dades i documents que obrin en poder de les administracions públiques.

Mitjançant aquesta aplicació web podrà realitzar peticions de certificats emesos per diferents organismes de les administracions públiques, evitant que el ciutadà hagi de presentar documents que ja obrin en poder d'aquestes. Els certificats que es podran consultar seran aquells per als quals estigui autoritzat el seu organisme i que hauran estat configurats pel seu administrador delegat.

Les peticions dels certificats es podran realitzar de manera síncrona, asíncrona o de totes dues maneres, això depèn de cada organisme emissor de certificats. Quan es realitzen en mode síncron la resposta s'obté al moment. En cas que la petició es realitze de manera asíncron, quan l'emissor rebi la petició, confirmarà la recepció i indicarà un 'Temps estimat de resposta' transcorregut el qual, mitjançant aquesta aplicació web, se sol·licitarà la resposta.