Visualització de contingut web

Consumidor o proveïdor de serveis

L'Administració General de l'Estat, Entitats Locals, Comunitats Autònomes poden participar en la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat de la Comunitat Valenciana amb un dels següents rols:

 • Consumint serveis existents.

 • Proveint serveis.

Consumir serveis

Consumidor de serveis, (o Cessionari segons l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat – Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Protocols d'Intermediació de Dades), és l'entitat que decideix consumir un servei concret.

 

Les Entitats Públiques per a consumir els serveis de la plataforma hauran de generar una petició, respectant les regles establides pel proveïdor del servei i la plataforma, una vegada processada, els retornarà la resposta.

 

Per a més informació sobre el procediment a seguir per al consum de serveis per part de les entitats que requerisquen fer ús d'un servei publicat en la PAI, consultar:

 • L'apartat "Procediment per a consum de serveis de verificació" on es resumeixen, de manera gràfica, els passos a seguir per a sol·licitar el consum d'un servei de verificació. 

 • El document PROCEDIMENT_AUTORIZACION_CONSUM_SERVEIS.pdf, on es detallen els passos per a sol·licitar qualsevol servei, tant de verificació com instrumental.  Indicar que els passos que es detallen poden variar depenent del servei consumit, pel fet que el proveïdor del servei pot establir necessitats addicionals per a l'aprovació d'aplicacions consumidores. En qualsevol cas la DGTIC actuarà com a mediador per a l'aprovació dels requisits.

Proveir serveis

Proveïdor de serveis, (o Cedent segons l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat – Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Protocols d'Intermediació de Dades), és l'entitat/entitats que ofereixen un servei a tercers.

 

La Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat té com a objectiu posar a l'abast d'aquells Organismes que ho desitgen, un mitjà que permeta comunicar i intercanviar informació entre aplicacions, amb la finalitat de millorar la seua col·laboració.

 

Proveir un servei a la plataforma significa afegir un servei per a posar-lo a la disposició de qualsevol Entitat per al seu consum. Partint d'este principi, com més gran siga l'aportació de serveis per part de l'Administració General de l'Estat, Entitats Locals, Comunitats Autònomes,... , major serà el valor afegit aportat per la plataforma.

 

Els beneficis d'afegir serveis en la Plataforma són varis:

 • Beneficis per al ciutadà:

  • Enriquir el catàleg de serveis disponibles.

  • Augmentar en quantitat i qualitat la informació oferida per l'Administració.

  • Satisfer en grau més alt la varietat de necessitats exigides pel ciutadà.

 • Beneficis per a l'Administració:

  • Fomentar i incrementar la relació entre ciutadà i administració.

  • Posicionar l'Administració Electrònica com a referència en la prestació de serveis web.