Visualització de contingut web

Consulta de Concessions de Subvencions i Ajudes registrades en la Base de dades de Subvencions i Ajudes (BDNS)

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat pertanyent al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública posa a la disposició dels organismes públics el Servei de Consulta de Concessions de Subvencions i Ajudes registrades en la Base de dades de Subvencions i Ajuda (BDNS).

El servei ofereix un llistat de totes les concessions d'un ciutadà, empresa o entitat registrada en la Base de dades de Subvencions i Ajudes (BDNS) en el període sol·licitat, ja siga per sentència judicial ferma o per sanció administrativa en els supòsits contemplats en les lleis. Aquest període no pot superar els 5 anys, en cas de no indicar període es retornen totes les concessions dels últims 5 anys.

Les dades dels diferents certificats seran proporcionats per la intervenció General de l'Administració (IGAE).

Es retornaran les següents dades.

 • Dades titular.
 • Documentació.
 • Nom i cognoms.
 • Data des de.
 • Data fins a.
 • Dades identificació.
 • País.
 • Nom.
 • Concessions. (Cadascuna d'elles contindrà les següents dades)
 • Administració.
 • Òrgan.
 • Convocatòria.
 • Tipus concessió.
 • Import concedit.
 • Import pagat.
 • Import reintegrat.
 • Data recepció.
 • Data resolució.

 

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servei:

 Contrato Integración WS_IGAE_CONSULTA_CONCESIONES

 Códigos de error SOAPFAULT_SCSP

 EjemploConsultaConcesiones.zip

 EjemploConsultaConcesionesAsincrona.zip

Per a interaccionar amb la Plataforma i consumir estos servicis consulte els apartats relatius a Protocol d'Actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés als dits servicis haurà d'omplir el següent formulari, firmar-ho digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a formularios_interoperabilidad@gva.es.

Verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

 Formulari Sol·licitud Accés

 Plantilla Procediments Administratius