Visualització de contingut web

Com usar la plataforma?

Arquitectura de la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat

La PAI segueix un model d'arquitectura SOA amb les peces necessàries per a la seua implementació, sent peça central l'ús d'un bus, que proporciona una comunicació fiable entre els distints recursos tecnològics que constituïxen la nostra plataforma, i s'aconseguix:

  • Òptima connexió entre els proveïdors i consumidors de servicis.
  • Encaminament intel•ligent.
  • Gestió d'errors.
  • Seguretat.
  • Monitoratge.

Control d'accés, seguretat i autoritzacions

La plataforma disposa de mecanismes per a dur a terme un control d'accés i autorització de qualsevol aplicació als servicis oferits basat en la utilització de firma digital en totes les peticions de servici. Cada petició als servicis d'interoperabilitat haurà d'anar firmada amb un certificat vàlid emés per l'ACCV, cosa que permetrà conéixer, amb total certesa, la identitat de l'aplicació sol•licitant. Una vegada identificada la identitat sol•licitant, s'establix un segon nivell d'autorització al servici, cada aplicació només podrà utilitzar servicis de la plataforma per als quals està autoritzada.

Consumir un servici

Per a poder utilitzar els servicis de verificació és necessari disposar d'un certificat de segell d'òrgan, (a causa d'exigències establides pels organismes proveïdors dels servicis i el MINHAP). Per als servicis instrumentals és possible utilitzar certificat d'aplicació o de segell d'òrgan.

A continuació s'ha de sol·licitar accés a l'administrador de la plataforma que durà a terme l'alta de l'aplicació en la plataforma i establirà els permisos d'accés als servicis sol·licitats

Una vegada autoritzat el consum del servici se li podran realitzar peticions conforme a l'estàndard WS-SECURITY.

Quan un servici web està disponible en la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat, qualsevol aplicació podeu sol•licitar el consum del dit servici. Per a això, és necessari prèviament complir una sèrie de requisits. Per a obtindre més informació sobre el procediment, passos i requeriments d'accés, podeu consultar el document següent:

 Manual d'usuari per al consum de servicis instrumentals i verificació

En el següent document s'inclouen una sèrie de requisits en relació a la qualitat del servici desenrotllat, seguretat i vulnerabilitats, de compliment obligatori per als servicis que hagen de ser publicats en la Plataforma, així com es donen pautes de com han de ser utilitzats.

 Desarrollo y consumo de servicios web. Buenas prácticas

 Manual de usuario de generación de servicios web

 

La PAI oferix un client web d'exemple que permet facilitar als consumidors la seua integració amb esta.

 Client exemple

Ajuda al desenvolupador