Visualització de contingut web

Arquitectura de la plataforma

La PAI segueix un model d'arquitectura SOA amb les peces necessàries per a la seua implementació, sent peça central l'ús d'un bus, que proporciona una comunicació fiable entre els distints recursos tecnològics que constituïxen la nostra plataforma, i s'aconseguix:

  • Òptima connexió entre els proveïdors i consumidors de servicis.
  • Encaminament intel•ligent.
  • Gestió d'errors.
  • Seguretat.
  • Monitoratge.

Control d'accés, seguretat i autoritzacions

La plataforma disposa de mecanismes per a dur a terme un control d'accés i autorització de qualsevol aplicació als servicis oferits basat en la utilització de firma digital en totes les peticions de servici.

Cada petició als servicis d'interoperabilitat haurà d'anar firmada amb un certificat vàlid, reconegut per @firma, cosa que permetrà conéixer, amb total certesa, la identitat de l'aplicació sol•licitant.

Una vegada identificada la identitat sol•licitant, s'establix un segon nivell d'autorització al servici, cada aplicació només podrà utilitzar servicis de la plataforma per als quals està autoritzada.